Organisatie

Meedoen in de maatschappij voor iedereen.
Onze organisatie wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen om beter in onze maatschappij te kunnen participeren.
Wij zetten ons in voor iedereen die hulp nodig heeft bij het maken van de juiste school en studie keuze, extra begeleiding bij een studie nodig heeft, de Nederlandse taal beter onder de knie wil krijgen of hulp nodig heeft bij het integratieproces. Via ons netwerk en samenwerkende organisatie proberen wij een oplossing te vinden.
Wij doen dat met behulp van vrijwilligers en het inzetten van educatieve middelen, maar ook door andere activiteiten te organiseren.

Om dit mogelijk te maken zijn wij niet alleen van vrijwilligers afhankelijk, maar ook van fondsen die ons in staat stellen om de middelen te bekostigen om ons werk te doen en wijkcentra die ons de nodige huisvesting bieden.

Li Salaam werkt daarom nauw samen met buurthuizen, maatschappelijk werk, lokale scholen, het Taalhuis Haarlemmermeer en Sportservice.

Wij richten ons vooral op uitkeringsgerechtigden en mensen met een laag inkomen.

Missie en strategie
De activiteiten van Stichting Li Salaam zijn voortgezet na afsplitsing van een andere organisatie.
Gezamenlijk blies het team nieuw leven in een bestaande stichting die ook actief was op het terrein van integratie en waarvan er bestuursleden overleden waren.
De dochter van één van deze oud-bestuursleden van Li Salaam werd onze voorzitter én drijvende kracht van de organisatie.

Het is onze missie om eenieder een helpende hand te bieden die zich inspant om een betere plek in onze maatschappij te verwerven.
Een betere samenleving is mogelijk als mensen meer kennis hebben, zodat ze zelfstandiger in onze samenleving kunnen functioneren en het gevoel hebben dat ‘ze erbij horen’. Dat is onze visie.
Onze doelstelling is dan ook: Het bevorderen van integratie en ontwikkeling door middel van educatie.

Onze doelgroepen zijn:

  • Leerlingen tussen de 8 en 18 jaar, die hulp nodig hebben bij het maken van hun huiswerk;
  • Volwassenen met een uitkering of een laag inkomen en niet Nederlandstaligen.

Wij bereiken onze doelen door onze huidige activiteiten te continueren en nieuwe educatie- en integratie activiteiten te ontwikkelen en te organiseren.

Bestuur
Ons bestuur bestaat uit de volgende functionarissen:
Voorzitter: Farida Sabri

Penningmeester: Hilde Eijgenhuijsen

Secretaris: Halima Bridji

Algemeen bestuurslid: Louise Bouknadel 

Algemeen bestuurslid: Badia El Hasnaoui

Junior webmaster: Imran Nafiaa

Beloningsbeleid
Vrijwilligers en bestuursleden van Li Salaam ontvangen een onkostenvergoeding (minimale bijdrage).
Er is geen winstoogmerk en het overgrote deel van de gelden komt direct terecht bij de aanschaf van middelen en organisatie van onze activiteiten.